Algemene Voorwaarden Landgoed Sollewerf B.V. (AVLS)

 

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de AVLS en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de AVLS van toepassing zijn, tekens het navolgende verstaan.

1.1 Klant

De natuurlijke of rechtspersoon die met Landgoed Sollewerf een overeenkomst heeft gesloten ter zake het door Landgoed Sollewerf ter beschikking stellen van een vakantiewoning en/of een locatie als trouwlocatie, eventueel inclusief logies, en alle daarmee samenhangende dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

1.2 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. Waar in de AVLS van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.3 Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Landgoed Sollewerf en een klant ter zake van een of meer door Landgoed Sollewerf te verlenen diensten, zoals het ter beschikking stellen van een vakantiewoning en/of een locatie als trouwlocatie, eventueel inclusief logies, en alle daarmee samenhangende dan wel daaruit voortvloeiende diensten, tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term Overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.4 Reserveringswaarde (de waarde van de Overeenkomst)

De totale omzetverwachting van Landgoed Sollewerf inclusief btw ter zake van een met een klant gesloten Overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de overeengekomen prijs of de binnen Landgoed Sollewerf geldende gemiddelden.

1.5 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan Landgoed Sollewerf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Landgoed Sollewerf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.6 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant of gast van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De AVLS zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle Overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van deze Overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVLS.

2.2 Afwijken van de AVLS is slechts schriftelijk mogelijk en dan slechts van geval tot geval.

2.3 De AVLS strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan Landgoed Sollewerf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een Overeenkomst.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle door Landgoed Sollewerf gedane aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend.

3.2 Wanneer Landgoed Sollewerf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant Landgoed Sollewerf een aanbod doet tot het sluiten van een Overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Landgoed Sollewerf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een week te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen Landgoed Sollewerf

4.1 Landgoed Sollewerf is niet verplicht de diensten uit hoofde van de Overeenkomst te verlenen indien:

 • er sprake is van overmacht aan de zijde van Landgoed Sollewerf zoals genoemd in artikel 11;
 • de klant niet komt opdagen (no-show);
 • de klant de in artikel 7 bedoelde aanbetaling niet tijdig voldoet;
 • de klant op enigerlei andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Landgoed Sollewerf heeft.

4.2 Landgoed Sollewerf is gerechtigd om andere ruimte(s) ter beschikking te stellen dan volgens de Overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. Landgoed Sollewerf zal in dit kader nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4.3 Landgoed Sollewerf is gerechtigd om het verlenen van diensten uit hoofde van de Overeenkomst achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie

van Landgoed Sollewerf. Landgoed Sollewerf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek de locatie van Landgoed Sollewerf te verlaten.

4.4 Landgoed Sollewerf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Landgoed Sollewerf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Landgoed Sollewerf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

4.5 Om geluidsoverlast te voorkomen, is het alleen toegestaan om muziek/of andere activiteiten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken, te houden in binnenshuis.

Na 23.00 uur mag er geen geluid op Landgoed te horen zijn  waar andere gasten hinder van kunnen ondervinden.

4.6 Afsteken van vuurwerk, het oplaten van (wens)ballonnen en eventuele andere objecten die schade aan de natuur kunnen veroorzaken zijn strikt verboden op ons terrein.

4.7 Badkleding is verplicht op Landgoed Sollewerf zodat andere gasten hiervan geen hinder ondervinden.

 

Artikel 5 Annuleringen door klant(en)

5.1 De klant is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Landgoed Sollewerf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 5 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

5.2 Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 10.3 is ook op annulering van toepassing.

5.3 In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

5.4 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten de onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

5.5 Bedragen die Landgoed Sollewerf met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Landgoed Sollewerf te worden vergoed, mits Landgoed Sollewerf niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

5.6 Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • Bij annulering meer dan 6 maanden voor datum reservering waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Landgoed Sollewerf te betalen.
 • Bij annulering tussen 6 maanden en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde (zijnde het bedrag van de aanbetaling) aan Landgoed Sollewerf te betalen.
 • Bij annulering 1 maand of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Landgoed Sollewerf te betalen.

5.7 De klant zorg voor een deugdelijke ( reis)verzekering die in ieder geval de schade van de klant als bedoeld in het vorige lid volledig dekt.

 

Artikel 6 Annuleringen door Landgoed Sollewerf

6.1 Landgoed Sollewerf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Landgoed Sollewerf afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

6.2 Landgoed Sollewerf is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die Overeenkomst op de locatie van Landgoed Sollewerf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Landgoed Sollewerf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Landgoed Sollewerf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de reserveringswaarde.

 

Artikel 7 Aanbetaling, tussentijdse betaling en betaling restant

7.1 De klant is verplicht aan Landgoed Sollewerf binnen 14 dagen na de bevestiging van de Overeenkomst door Landgoed Sollewerf aan de klant een aanbetaling te doen ter hoogte van 50% van de reserveringswaarde van de Overeenkomst. Pas na ontvangst van tijdige betaling van de aanbetaling wordt een reservering definitief. Ontvangen aanbetalingen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Landgoed Sollewerf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. De bepalingen in artikel 10.2 en 10.4 zijn van toepassing.

7.2 De klant is verplicht aan Landgoed Sollewerf uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de eerste dienst zou moeten worden verleend (derhalve de datum van het (huwelijks)feest dan wel de eerste dag van de huur van de vakantiewoning) het restantbedrag van de reserveringswaarde te voldoen.

7.3 Landgoed Sollewerf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake van al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Landgoed Sollewerf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid van Landgoed Sollewerf

8.1 Landgoed Sollewerf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die zijn meegebracht door de klant en/of andere gasten. De klant vrijwaart Landgoed Sollewerf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Landgoed Sollewerf.

8.2 Landgoed Sollewerf is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast(en) en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Landgoed Sollewerf. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking.

8.3 In geen enkel geval is Landgoed Sollewerf gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 • de reserveringswaarde, of indien dat meer is;

2a. het door de verzekeraar van Landgoed Sollewerf aan Landgoed Sollewerf ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

2b. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

8.4 Landgoed Sollewerf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Landgoed Sollewerf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Landgoed Sollewerf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Landgoed Sollewerf.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de gast en⁄of klant

9.1 De klant en de gast(en) en degenen die hem⁄hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Landgoed Sollewerf en⁄of enige derde is en⁄of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en⁄of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en⁄of de gast en⁄of degene die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en⁄of enige stof en⁄of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Artikel 10 Afrekening en betaling

10.1 De klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd.

10.2 De klant en de gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan Landgoed Sollewerf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

10.3 Alle facturen, voor welk bedrag dan ook, daaronder mede begrepen facturen ter zake van aanbetaling, annulering of no-show,dienen door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Landgoed Sollewerf te worden voldaan.

10.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling, aanmaning of sommatie zal zijn vereist.

10.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij aan Landgoed Sollewerf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden berekend op basis van het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.

10.7 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke 2% ligt boven de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

10.8 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Landgoed Sollewerf in de navolgende volgorde:

 • de kosten van executie;
 • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • de rente;
 • de schade;
 • de hoofdsom.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Als overmacht voor Landgoed Sollewerf – die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming niet aan Landgoed Sollewerf kan worden toegerekend – zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door Landgoed Sollewerf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

11.2 Van zodanige omstandigheden is in ieder geval sprake in geval van weersomstandigheden met windkracht 6 of hoger.

11.3 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en⁄of diensten en⁄of instellingen waarvan Landgoed Sollewerf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede alles

wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op Overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van geschillen tussen Landgoed Sollewerf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van Landgoed Sollewerf, tenzij krachtens een dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Landgoed Sollewerf om het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

12.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

12.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze AVLS laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze AVLS om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert